STATUT
ZESPOŁU  SZKÓŁ

PONAGIMNAZJALNYCH

IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
W SŁAWIE

(tekst jednolity na dzień 23.11. 2011r.)

 

SPIS TREŚCI:


Rozdział I. Podstawowe informacje o ZSP w Sławie.

Rozdział II. Cele i zadania szkoły. Sposób wykonywania zadań.

Rozdział III. Organy szkoły- zadania i tryb rozwiązywania konfliktów.

Rozdział IV. Organizacja szkoły.

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Rozdział VI. Bezpieczeństwo i opieka.

Rozdział VII. Uczniowie szkoły

Rozdział VIII. Kształcenie w szkołach dla dorosłych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.