28 września 2017 r. 

g. 17.00 - zebranie dyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych (świetlica)

 • przedstawienie podstawowych informacjami o funkcjonowaniu placówki, organizacji roku szkolnego i terminach wywiadówek
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, przedmiotowymi zasadami oceniania– wychowawcy klas
 • wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

g. 17.00 - zebranie wicedyrektora i wychowawców z rodzicami klas maturalnych (sala nr 2)

 • omówienie procedur maturalnych
 • bieżące sprawy klasowe

g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami pozostałych klas 

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych

 27 listopada 2017 r.  g. 16.00 -   zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • szkolenie dla rodziców: "Zagrożenia wśród młodzieży - narkotyki, dopalacze"
 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami na semestr
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • bieżące sprawy klasowe

 12 stycznia 2018 r. - przekazanie rodzicom informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej

(wszystkie klasy)

 

19 marca 2018 r. g. 16.00  - zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i zagrożeniami z przedmiotów w klasach maturalnych
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • organizacja i terminarz przebiegu matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • bieżące sprawy klasowe

 

 17 maja 2018r. g. 17.00- zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami rocznymi i końcowymi
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • bieżące sprawy klasowe