IMG 4679Historia szkoły sięga początku lat 60-tych, kiedy to z inicjatywy społeczeństwa miasta i władz powiatowych powołano Państwową Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej. W niezwykle trudnych warunkach lokalowych szkoła zainicjowała swą działalność od września 1962 r. Naukę rozpoczęło czterdziestu siedmiu uczniów klasy I, w wieku od szesnastu do dwudziestu czterech lat. Z dniem 1 września 1964 roku szkoła zmieniła nazwę z Dwuletniej Szkoły Rachunkowości Rolnej na Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej.

Przełomowym rokiem był rok 1967 r. Tego dnia oddano do użytku obiekt szkolno-internatowy przy ulicy: Ogrodowej 1. W tym samym roku utworzono pierwszą klasę Technikum Ochrony Roślin. Rok później w zamian za Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która funkcjonowała do roku 1974/75. W 1978 powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.

Kolejnym etapem rozbudowy szkoły było uruchomienie warsztatów szkolnych. Obiekt (składający się z siedmiu pomieszczeń warsztatowych, pięciu boksów garażowych, trzech klas lekcyjnych) został oddany do użytkuIMG 4685 w 1982 roku.

W czerwcu 1982 roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci ZSO. Szkole po dwudziestu latach istnienia nadano imię Dezyderego Chłapowskiego. Dwa lata później na miejscu Technikum Ochrony Roślin powstało pięcioletnie Technikum Rolnicze, które w roku szkolnym 1998/99 przekształcono w Liceum Agrobiznesu. W tym samym roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Z dniem 1 września 1998 r. decyzją MriGZ został utworzony Zespół Szkół Rolniczych w Sławie.

Do 31 grudnia 1998 roku organem prowadzącym dla ZSR był Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze, a po reformiIMG 4691e administracyjnej kraju organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych zostały  starostwa powiatowe, w naszym wypadku zostało starostwo powiatowe w Nowej Soli.

Od 1 stycznia 2000 roku rada powiatu w Nowej Soli przekazała zadanie prowadzenia naszej szkoły Gminie Sława. Wraz z wprowadzeniem drugiego etapu reformy oświatowej do szkół średnich nasza placówka z dniem 1 września 2002 roku przekształciła się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie.

W ciągu czterdziestu lat istnienia, szkoła może się pochwalić wieloma osiągnięciami dydaktycznymi. Kilkunastu absolwentów było laureatami centralnego szczebla Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wysokie lokaty szkoła uzyskiwała również w konkursach kulturalnych i zawodach sportowych, zdobywając puchary i dyplomy.

chapowski 1CHŁAPOWSKI Adam Dezydery (1788-1879)  Generał, działacz kulturalny i pionier postępu gospodarczego. Od 1806 r. w armii napoleońskiej; oficer ordynansowy Napoleona. Brał udział we wszystkich kompaniach do 1813 r. Po upadku Napoleona przebywał w Anglii, by po powrocie do kraju osiąść w majątku Turew w Wielkopolsce. Uczestnik Powstania Listopadowego. Współpracownik Karola Marcinkowskiego; zwolennik pracy organicznej. W latach 1843-65 finansował konserwatywny "Przegląd Poznański". Napisał podręcznik "O rolnictwie".

Urodził sie 23 maja 1788 roku w Śmiglu lub Turwi. Był jedynym synem starosty kościańskiego Józefa Chłapowskiego i Urszuli z Moszczeńskich. W domu rodzicielskim wychowywał go emigrant francuski, duchowny katolicki, ks. Janusz Steinhoff. Następnie ojciec oddal go do konwiktu Pijarów w Rydzynie. Od 14 roku życia, czyli od 1802 roku pobierał nauki w Instytucie Oficerskim w Berlinie, figurując jednocześnie na liście kadetów pułku dragonów pruskich, stacjonujących w Kościanie i Śmiglu.

palacW grudniu 1805 roku ojciec wypisał go z pułku dragonów pruskich, a następnie młody Dezydery wstępuje do gwardii honorowej, tworzonej dla Napoleona. W grudniu 1806 roku awansuje na porucznika i od tej pory towarzyszy Napoleonowi. W wieku 19 lat zostaje kapitanem i adiutantem gen. Dąbrowskiego. Rok później zostaje oficerem ordynansowym Napoleona i rozpoczyna studia w Szkole Politechnicznej, a następnie po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł oficera inżynierii. Kolejne lata to slłużba u boku Napoleona, liczne zasługi i częste awanse. Gdy 4 czerwca 1813 roku Francuzi podpisują rozejm z koalicją antynapoleońską, Chłapowski składa Napoleonowi swoją prośbę o dymisję.

Jesienią 1814 roku udaje się do Anglii, a następnie wraca do rodzinnej Turwi. Zastaje tam roztrwoniony majątek i starego ojca. Latem 1818 roku ponownie wyjeżdża do Anglii, ogląda wzorcowe folwarki i czyta fachową literaturę z dziedziny rolnictwa. Pod koniec 1819 roku wraca do Turwi i rozpoczyna nowe życie, które przez 50 lat miało być wzorem i szkołą dla całej ówczesnej Polski. Wprowadza wiele zmian i innowacji, wyprowadza gospodarstwo z ruiny i pokazuje wszystkim wzór nowoczesnego gospodarowania. W 1823 roku przyczynił się do zniesienia pańszczyzny i jako pierwszy w Polsce zaproponował chłopom dobrowolną umowę o pracę i wynagrodzenie za nią.

rzezbaNa wieść o wybuchu powstania w 1830 roku Dezydery Chłapowski wyjeżdża do Warszawy i zgłasza się u gen. Józefa Chłopickiego. W lutym 1831 roku zostaje dowódcą brygady i walczy pod Grochowem, Dębem i Długosiodłem. W maju zostaje wysłany na Litwę, gdzie odnosi wiele zwycięstw. 8 lipca dochodzi jednak do przegranej bitwy pod Szawlami i następuje odwrót. 15 lipca po przekroczeniu granicy pruskiej oddziały polskie zostaly internowane w okolicy Tylży. Chłapowski trafia do niewoli, a za udział w powstaniu zostaje ukarany przez Prusaków najpierw konfiskatą majątku, później zamienioną na grzywnę i dwa lata twierdzy.

Chłapowski zawsze zdawał sobie sprawę z niskiej wiedzy agronomicznej w kraju. Uwięziony w twierdzy szczecińskiej po Powstaniu Listopadowym napisał podręcznik "O rolnictwie". Od 1834 roku Turew stała się niezinstytucjonalizowaną szkołą rolniczą dla całego kraju. Generał został prawdziwypianinom i honorowym nauczycielem postępowego rolnictwa. Staraniem Chłapowskiego powstało w 1837 roku pierwsze polskie pismo dla ludu "Szkółka Niedzielna", zaś on sam był autorem wielu artykułów w których upowszechniał nowe metody gospodarcze. Kolejne lata to praca na rzecz Polski i Wielkopolski, angażuje sie w życie gospodarcze i społeczne, jest inicjatorem wielu ważnych poczynań. Służył pomocą wszystkim potrzebującym rodakom, niezależnie czy to w kraju, czy też za granicą.

Dezydery Chłapowski dożył sędziwego wieku. Zmarł w Turwi 27 marca 1879 roku, przeżywszy 91 lat.