Program praktyki zawodowej  w zawodzie TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transport

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin) w całym cyklu nauki: kl. I – 2 tygodnie, kl. II – 3 tygodnie, kl. III – 3 tygodnie ( w tygodniu 35 godz.)

 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia i powinna dać mu możliwość zastosowania i pogłębiania zdobytych wiadomości i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

 W wyniku realizacji programu praktyki uczeń :

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 • przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 • przechowuje dokumenty;
 • dobiera parametry przechowywania materiałów;
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • sporządza dokumentację procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym;
 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
 • przewiduje skutki podejmowanych działań;

Miejsce praktykiprzedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze logistyki.

 Praktyka powinna się odbywać w dni robocze. Część pracy powinna polegać na obserwacji czynności lub na uczestnictwie w obsłudze stanowisk związanych z logistyką. Program praktyki można traktować w sposób elastyczny.

 Podczas odbywania praktyki słuchacz prowadzi notatki.

  Po zakończeniu praktyki należy złożyć w szkole kartę informacyjną praktyk wraz z oceną  wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki.

Wskazane jest , aby praktyka rozpoczynała się od zapoznania z organizacją pracy
i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.