Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem NABORU DO KLASY MUNDUROWEJ

(terminy są inne, niż w przypadku pozostałych typów klas).

Harmonogram OPW

Test sprawnoci

Wzór pisemnej zgody opiekunów prawnych na udział w teście sprawności do klasy OPW