10 września  2020 r.

g. 16.30 - zebranie wicedyrektora i wychowawców z rodzicami klasy maturalnej (sala nr 4)

 • omówienie procedur maturalnych
 • bieżące sprawy klasowe

 

g. 17.00 - zebranie dyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych (sala gimnastyczna)

 • przedstawienie podstawowych informacjami o funkcjonowaniu placówki, organizacji roku szkolnego i terminach wywiadówek
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, przedmiotowymi zasadami oceniania – wychowawcy klas
 • wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
 • zapoznanie rodziców z działaniami podejmowanymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- nauczyciele bibliotekarze

17 września 2020 r.

g. 17.00 – zebranie wychowawców z rodzicami klas drugich i trzecich Technikum

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych

 24 września 2020 r. 

g. 17.00 – zebranie wychowawców z rodzicami klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych

30 listopada 2020 r. g. 16.00 -   zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • szkolenie dla rodziców klas pierwszych – świetlica szkolna
 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami na pierwsze półrocze
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • omówienie bieżących spraw klasowych

18 marca 2021 r. g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i zagrożeniami z przedmiotów w klasach maturalnych
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • organizacja i terminarz przebiegu matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • bieżące sprawy klasowe

 

20 maja 2021 r. g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami rocznymi i końcowymi
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • bieżące sprawy klasowe