Rozdział 4

Organizacja szkoły

§22

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora nie później niż do 15 maja każdego roku, na podstawie planów nauczania i planu finansowego szkoły.
 3. Zmiany w arkuszu organizacyjnym w ciągu roku szkolnego może dokonać jedynie dyrektor w formie aneksu do arkusza.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym  kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania oraz programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. skreślony.
 6. Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 7. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut,
 9. Rada pedagogiczna, po zaciągnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć decyzje, w której ustali czas inny trwania godziny lekcyjnej ( nie dłużej niż godzina zegarowa) zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 10. W arkuszu organizacyjnym corocznie ustala się podział oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 11. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, specjalistyczne, nauczania języków obcych, elementów informatyki, wychowania fizycznego, kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych w formie zajęć na wyższych uczelniach, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 12. Czas zajęć wymienionych w ust. 11 ustala się zgodnie z ust. 8i9. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż  10 uczniów.
 13. Skreślony.
 14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów  szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia  zawartego pomiędzy dyrektorem ( lub za jego zgodą), poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§23

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)    biblioteki wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,
3)    sali gimnastycznej i siłowni,
4)    archiwum,
5)    gabinetu pielęgniarki szkolnej,
6)    gabinetu pedagoga szkolnego,
7)    warsztatów szkolnych.
8)    boisko „Orlik”,
9)    stadion miejski,

10)    boisko wielofunkcyjne

§24

 1. W Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Sławie przewidziane są stanowiska kierownicze:

  1)    zastępca dyrektora,
  2)    kierownik szkolenia praktycznego,
  3)    główny księgowy,
  4)    sekretarz szkoły,
  5)    kierownik międzyszkolnego ośrodka sportowego.

 2. Dyrektor szkoły powierza funkcje kierownicze i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, organu nadzorującego i  Rady Pedagogicznej.
 3. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy całokształt spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem pracy personelu zgodnie ze schematem organizacyjnym  Zespołu, a w szczególności:

  1)    udział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego, arkusza organizacyjnego oraz projektu planu  pracy rady pedagogicznej w Zespole,
  2)    uzgadnianie z dyrektorem ważniejszych przedsięwzięć działalności dydaktyczno-wychowawczych,
  3)    organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji zastępstw,
  4)    nauczanie w obowiązującym wymiarze godzin,
  5)    nadzór i koordynacja prac komisji przedmiotowych oraz prac związanych z egzaminami z przygotowania zawodowego,
  6)    hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z poszczególnych przedmiotów wg  harmonogramu oraz wydawanie stosownych zaleceń pohospitacyjnych i pokontrolnych,
  7)    organizowanie , ustalanie harmonogramu i kontrolowanie dyżurów nauczycielskich,
  8)    kontrola dokumentacji pedagogicznej,
  9)    zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
  10)    prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

 4. Kierownik szkolenia praktycznego i warsztatu szkolnego współpracuje z zastępcą dyrektora, nauczycielami w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:

  1)    opracowanie planu szkolenia praktycznego na każdy rok szkolny,
  2)    zawieranie w imieniu dyrektora umów z przedsiębiorstwami, zakładami, gospodarstwami indywidualnymi, w których uczniowie odbywać będą praktyki,
  3)    organizowanie kontroli praktyk zawodowych, ustalanie harmonogramu czynności nauczycielom, którym powierzono kontrolę oraz omawianie z nimi tematyki kontroli i spostrzeżeń pokontrolnych,
  4)    nadzór nad prawidłową oceną i zaliczeniem wszystkich form praktycznej nauki zawodu,
  5)    hospitowanie zajęć zgodnie z harmonogramem,
  6)    organizowanie prac społecznie użytecznych i porządkowych uczniów na terenie szkoły i w jej otoczeniu,
  7)    nadzór bezpośredni nad pracownikami warsztatu nie będącymi nauczycielami,
  8)    kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w warsztatach szkolnych,
  9)    zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego warsztatów, warunków bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami na terenie szkoły oraz zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
  10)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu nauczania, wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowanie nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy,
  11)    organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli warsztatowych, zapewnienie ciągłości realizacji programu nauczania i wychowania,
  12)    współuczestnictwo w opracowaniu projektu planu wyposażenia w pomoce naukowe warsztatów szkolnych,
  13)    planowanie i nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków na działalność warsztatów,
  14)    organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów warsztatowych oraz prac konserwacyjno- remontowych.
  15)    wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora szkoły związanych z realizacją jej statutowych zadań,

 5. Do obowiązków głównego księgowego należy:

  1)    organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej szkoły, dostarczającego danych niezbędnych do planowania działalności oraz podejmowanie prawidłowych decyzji, jak również do należytej kontroli i oceny wykonywania zadań gospodarczych,
  2)    zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań księgowych składanych przez szkołę,
  3)    kierowanie rachunkowością szkoły,
  4)    opracowanie analiz gospodarki finansowej szkoły oraz wniosków wynikających z tych analiz,
  5)    dokonywanie w ramach działalności gospodarczej szkoły kontroli wewnątrzszkolnej,
  6)    kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie,
  7)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 6. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:

  1)    prowadzenie sekretariatu według aktualnie obowiązujących zasad,
  2)    prowadzenie akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
  3)    prowadzenie dokumentów uczniów,
  4)    przygotowywanie dokumentów oraz ich przechowywanie,
  5)    prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji pracowniczych i uczniowskich,
  6)    prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych oraz ich rozliczenie ,
  7)    prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej,
  8)    prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników i uczniów,
  9)    przechowywanie pieczątek i pieczęci metalowych wg rejestru,
  10)    prowadzenie kasy i jej dokumentacji,
  11)    prowadzenie archiwum,
  12)    wykonywanie innych czynności służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez dyrektora.

 7. Zarządzającym obiektami sportowymi jest kierownik Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Odpowiada przed Dyrektorem ZSP Sława za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków objętych zakresem działania na tych obiektach.
  Do obowiązku Kierownika należy:

  1)    współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Miasta i  Gminy Sława,
  2)    nadzór nad sprzętem sportowym oraz dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń sportowych,
  3)    planowanie, organizowanie oraz nadzór nad imprezami sportowymi, turniejami, festynami rekreacyjno-sportowymi,
  4)    prowadzenie szerokiej akcji promującej aktywny wypoczynek wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców,
  5)    nadzór nad podległymi pracownikami obiektów sportowych przynależnych naszej szkole,
  6)    kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy wśród pracowników,
  7)    dbałość i przestrzeganie przepisów BHP na terenie obiektów sportowych,
  8)    podejmowanie inicjatyw zmierzających do efektywnego i oszczędnego gospodarowania obiektami sportowymi,
  9)    prowadzenie terminarza imprez oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności prowadzonej na obiektach,
  10)     wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora szkoły związanych z realizacją jej statutowych zadań.

STATUT
ZESPOŁU  SZKÓŁ

PONAGIMNAZJALNYCH

IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
W SŁAWIE

(tekst jednolity na dzień 23.11. 2011r.)

 

SPIS TREŚCI:


Rozdział I. Podstawowe informacje o ZSP w Sławie.

Rozdział II. Cele i zadania szkoły. Sposób wykonywania zadań.

Rozdział III. Organy szkoły- zadania i tryb rozwiązywania konfliktów.

Rozdział IV. Organizacja szkoły.

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Rozdział VI. Bezpieczeństwo i opieka.

Rozdział VII. Uczniowie szkoły

Rozdział VIII. Kształcenie w szkołach dla dorosłych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

Rozdział 3

Organy szkoły - zadania i tryb rozwiązywania konfliktów

§11

 1. Organami Szkoły są:
  • Dyrektor Zespołu Szkół,
  • Rada Rodziców,
  • Rada Pedagogiczna,   
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. W zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkół.
 4. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin pracy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.
 5. W zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół.
 6. Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 7. W zespole tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół.
 8. Funkcję zastępcy dyrektora powierza jak i odwołuje dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 9. Dyrektor  podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  i Samorządem  Uczniowskim.

§12

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym  przedstawicielu rady oddziałowej, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziały.
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli oddziałowych.
 2. W wyborach o których mowa w ust.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rada  Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu  wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania,
  • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić środki z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowanie funduszy rady określa regulamin, o którym mowa w ust.3.

§13

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym  przedstawicielu rady oddziałowej, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziały.
 2. W wyborach o których mowa w ust.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rada  Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  b) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli oddziałowych.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu  wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania,
  3) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić środki z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowanie funduszy rady określa regulamin, o którym mowa w ust.3.

§14

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§15

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
  1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,
  2) dyrektor lub wicedyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.
 2. Od orzeczenia Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
 3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
 4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Zespołu.
 5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Zespołu, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
 6. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Zespół.
 7. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:
  1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu.
  2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Zespół.

§16

 1. Szkołą kieruje dyrektor, który  reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
 2. Zadania dyrektora szkoły:
  1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego  wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
  3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie  warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne,
  5) realizowanie uchwał rady rodziców  oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
  6) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  7) dysponowanie środkami  określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
  8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  9) dysponowanie środkami  finansowymi pozabudżetowymi,
  10) wykonywanie  innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
  11) współpraca z radą pedagogiczną , rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
  12) przyznawanie nagród  oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  13) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 3. Dyrektor szkoły ma także prawo:
  1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
  2) zatrudniania i zwalniania  pracowników szkoły,
  3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jego bieżącym funkcjonowaniu.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  1) poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz    opiekę  nad uczniami,
  2) zgodność funkcjonowania szkoły  z przepisami prawa oświatowego i statutem   szkoły,
  3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. budynku,
  4) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,
  5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 5. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może, zgodnie z ustalonym w statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.

§17

 Dyrektor szkoły może być odwołany na podst. Art. 38 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.:

1) na własną prośbę – za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników  i uczniów szkoły – bez wypowiedzenia,
3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia,
4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego – bez wypowiedzenia.

§18

 1. W szkole działa Rada  Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział – głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów i programów pracy szkoły,
  2) podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
  2a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionych
  3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  ucznia z listy uczniów,
  6) przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian.
   7) podjęcie uchwały w sprawie promowania ucznia z oceną niedostateczną, w której podstawą warunkowego promowania winno się uwzględnić  edukacyjne możliwości ucznia,
   7a) podstawą podjęcia  powyższej uchwały jest złożone podanie przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) do dyrektora szkoły o warunkowe promowanie w terminie nie dłuższym niż dzień po przeprowadzonym egzaminie poprawkowym,”
   8) zaopiniowania  dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2) projekt planu finansowego szkoły,
  3) wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych  prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  w ust. 6,  niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę raz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony  do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające  i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala Regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tę Radę Pedagogiczną.
 12. Rada pedagogiczna zastępując Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:
  1) rocznego planu finansowego środków specjalnych,
  2) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3) organizacji zajęć pozaszkolnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 13. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§19

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły  a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 
 5. Do zadań samorządu należy:
  1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
  3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków    szkolnych,
  4) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
  5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
  6) dbanie o mienie szkolne,
  7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
  8) rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński),
  9) zapobieganie konfliktom między uczniami, a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
  10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły,
  11) organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych i państwowych.

§20

Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania radzie pedagogicznej  wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,
7) w szczególnych sytuacjach  udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
8) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie  powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
10) wydawania opinii, na wniosek dyrektora szkoły, w sprawie  oceny pracy nauczyciela.

§21

 1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez:
  1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły;
  2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,
  3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracyjno – ekonomicznych i obsługi szkoły z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły.
  4) apele szkolne,
  5) radiowęzeł i gazeta szkolna.
 2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
 3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
  1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swojej kompetencji,
  2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  3) zapewnia bieżącą wymianę informacji  pomiędzy organami szkoły  o planowanych i podejmowanych działań i decyzjach,
  4) organizuje  spotkania przedstawicieli organów szkoły.
 4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
  1) zbadania przyczyny konfliktu,
  2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
 5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkoły albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§3

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychicznymi, w warunkach  poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

 

§4

W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości ucznia szkoła zapewnia:

 1. zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla,
 2. wspomaganie ucznia przy wyborze dalszej drogi zawodowej,
 3. kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy we współczesnym Świecie.
 4. rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizowanie kółek zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,
 5. poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, języka polskiego oraz historii i kultury narodowej,
 6. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
 7. kształtowanie i wychowanie służące rozwoju u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
 8. przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych,
 9. naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

§5

 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określa dokument pod nazwą „Program wychowawczy szkoły”.
 2. Realizacja programu wychowawczego szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego   wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz  wizerunku  absolwenta szkoły
 3. Program wychowawczy i program profilaktyki  szkoły uchwala Rada Rodziców  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 4. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły konstruowany jest plan pracy wychowawczej zespołów wychowawczych oraz plan pracy wychowawcy klasowego.
 5. Program Wychowawczy Szkoły może być modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w ust. 3.
 6. W ramach  Programu Wychowawczego szkoły funkcjonuje  Szkolny Program Profilaktyki, który uwzględnia działania szkoły w celu ograniczenia nieporządanych uzależnień wśród młodzieży.

§6

 1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa dokument pod nazwą „wewnątrzszkolny system oceniania”.
 2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MEN.
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna po zapoznaniu z nim uczniów i rodziców.
 4. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania   tworzony jest przedmiotowy system oceniania.
 5. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem procedury, o której mowa w ust.3.
Sposób wykonywania zadań

§7

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników zatwierdza się na drodze uchwały rady pedagogicznej.
 3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania.
 4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.
 6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych.
 7. Nauczyciel występuje z wnioskiem do dyrektora o wprowadzenie zajęć wyrównawczych z nauczanego przedmiotu.
 8. Rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowny  wniosek- na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora Zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 10. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez nikogo i jakiejkolwiek formie.
 11. Rodzice ucznia niepełnoletniego wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach z  wychowania do życia w rodzinie. Uczeń pełnoletni sam decyduje o uczestnictwie w zajęciach.

§8

 1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek  realizować Program Wychowawczy Szkoły obowiązujący w Zespole.
 2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.
 3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 4. Zadania wychowawcy  zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły.
 5. Każdy wychowawca klasy  ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym  roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu Wychowawczego.
 6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

§9

Zespół umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga,  oraz  specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławie

§10

 1.  W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
  1. w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,
  2. w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, natomiast w przypadkach szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
  3. uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
 2. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i  systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).

 

§11

 1. W celu dobrego współdziałania rodziców, nauczycieli i wychowawców w szkole organizuje się spotkania rodziców z wychowawcami wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora, podczas których rodzic ma prawo do:
  • zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i całym Zespole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji i promowania,
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  • wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy szkoły.
 2. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) lub wychowawcy mogą odbywać się dodatkowe zebrania rodziców w grupach klasowych lub indywidualne spotkania rodzica z wychowawcą.

Rozdział 1

Podstawowe informacje o ZSP w Sławie

§1

 1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie.
 2. W skład Zespołu Szkół zwanego dalej „ zespołem” lub „szkołą” wchodzą szkoły:
  1) Liceum Ogólnokształcące,
  2) Technikum,
  3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
  5) Technikum  uzupełniające dla dorosłych,
  6) Szkoła Policealna dla dorosłych.
 3. Siedzibą Zespołu są budynki przy ulicy Ogrodowej 1 w Sławie, w skład których wchodzą: budynek dydaktyczny, dydaktyczno-warsztatowy, obiekty sportowe (sala widowiskowo-sportowa, Orlik, stadion)  i budynki gospodarcze.
 4. Zgodnie z decyzją Urzędu Rejonowego w Nowej Soli, Pałacyk Myśliwski w Tarnowie Jeziernym został oddany w trwały zarząd szkole na cele szkoleniowo-wypoczynkowe.
 5. Skreślony
 6. Organem prowadzącym jest Samorząd Terytorialny, zgodnie z aktem założycielskim art. 25 ust.1,pkt2 oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496 oraz z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943.
 7. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Zespół może wynajmować, w czasie wolnym od nauki placówkę dla celów wypoczynku dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2

 1. Zespół jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, finansowaną z budżetu Gminy Sława.
 2. Zespół wydaje świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty zgodnie z zasadami określonymi przez MENiS.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuacji nauki na zasadach określonych przez MENiS.
 4. Absolwenci technikum i liceum mają możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu maturalnego w szkole macierzystej, organizowanego przez OKE w Poznaniu.
 5. Absolwenci Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Poznaniu