Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy sesja Lato 2023

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu zawodowego.

Deklaracje składamy do 7 lutego br.

1. Deklaracja zawiera:

a. dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz – jeżeli posiada – adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b. nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz symbol i nazwę kwalifikacji, wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, w zakresie której zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego;

c. informację o terminie głównym, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego;

d. w przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który kształci się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o

charakterze pomocniczym, informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla:

− zawodu, w którym się kształci, albo

− zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci;

e. informację, po raz który zdający przystępuje do egzaminu zawodowego z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego;

f. informację, do której części egzaminu zawodowego zdający zamierza przystąpić ponownie – w przypadku ponownego przystępowania do tego egzaminu;

g. w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

deklaracja zawiera także informację o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu innej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. Uczeń, słuchacz, przystępujący do egzaminu zawodowego składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3a)  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-23%20IX%202022-%20akt.pdf

Strona 171

Linki przydatne do uzyskania informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

1. Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/
3. Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023   - https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/